Statusupdate corona/Korona

Update 15-5 sanitair naar verwachting 1 juli open

Naar verwachting mag pas 1 juli a.s. ons schitterende sanitairgebouw weer open. Het kan daarbij ook gebeuren dat de regering besluit dat dit ook eerder of misschien wel later pas mag gebeuren. We houden u daarvan op de hoogte.

Kan u best even zonder sanitairgebouw? Dan kan u nu al genieten van ons mooie plekkie aan zee. Zolang het sanitair gesloten is geven wij 20% korting op de overnachtingen! Op onze comfortplaatsen beschikt u in ieder geval over een eigen wateraansluiting en afvoer. Ons chemisch toilet uitstort is ook open.

We hopen u komende tijd te mogen verwelkomen.

Team Jagtveld

 

Update 15-5 Sanitäranlagen voraussichtlich am 1. Juli geöffnet

Unser schönes Sanitärgebäude wird voraussichtlich erst am 1. Juli wiedereröffnet. Es kann auch vorkommen, dass die Regierung beschließt, dass dies auch früher oder vielleicht später geschehen kann. Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Können Sie auf ohne Sanitärgebäude ? Dann können Sie schon unseren schönen Campingplatz am Meer genießen. Solange die Sanitäranlagen geschlossen sind, gewähren wir 20% Rabatt auf die Übernachtungen! Auf unseren Komfortplätze haben Sie Ihren eigenen Wasseranschluss und Ihre eigene Entwässerung. Unsere chemische Toilette abfluss ist ebenfalls geöffnet.

Wir hoffen, Sie bald begrüßen zu dürfen.

Team Jagtveld

Update 01-04-2020        Sanitairgebouw gesloten/Sanitärgebäude geslossen

Nederlands

Zojuist in de persconferentie van Minister president Rutte te horen gekregen dat op alle campings de centrale gebouwen, waaronder het sanitair, per direct gesloten dient te worden tot en met 28 april. Los hiervan mag de camping open blijven.

Uiteraard geven wij hier gehoor aan.

Het is daarmee toegestaan dat u vanaf morgen naar de camping komt en ook blijft slapen. Houdt daarbij dan wel expliciet rekening dat wij geen douche of toilet of warm water beschikbaar mogen stellen. U kunt wel gebruik maken van uw eigen (chemisch) toilet indien aanwezig. Onze stortbak voor chemische toilet blijft beschikbaar.

Later volgt verdere informatie.

Deutsch (Ubersetzungfehler vorbehalten)

Die Niederlande haben gerade beschlossen, dass die zentralen Gebäude auf allen Campingplätzen, einschließlich der sanitären Einrichtungen, sofort bis zum 28. April geschlossen werden müssen. Ansonsten kann der Campingplatz geöffnet bleiben.

Wir werden uns natürlich daran halten.

Sie dürfen also ab morgen auf den Campingplatz kommen und auch über Nacht bleiben. Bitte beachten Sie, dass wir keine Dusche oder Toilette oder warmes Wasser zur Verfügung stellen dürfen. Sie können Ihre eigene (chemische) Toilette benutzen, falls verfügbar. Unser chemischer Spülkasten bleibt verfügbar.

Weitere Informationen folgen später. 

Update 27-03-2020        Extra corona huisregels Camping Jagtveld per direct/Extra corona Hausordnung Camping Jagtveld sofort         

Nederlands

Inmiddels zijn er landelijk enkele stevige maatregelen genomen ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus. Uiteraard gelden deze maatregelen ook op Camping Jagtveld. Deze hebben wij vertaald in de vorm van extra (tijdelijke) huisregels die per direct gelden.

C1 griepverschijnselen

Een ieder die de bekende griepverschijnselen heeft, mag niet naar de camping komen. Indien u griepverschijnselen krijgt op de camping dient u onmiddellijk het terrein te verlaten en naar huis te gaan.

C2 houdt 1,5 meter afstand

Het is verplicht overal op het campingterrein, inclusief de toegangsweg, de 1,5 meter afstand te hanteren. Dit houdt in dat u op de hoofdweg met lopen of fietsen rechts houdt zodat u niet binnen 1,5 meter van bijvoorbeeld een tegenligger komt. In de auto houdt u op het terrein al uw ramen (en cabriodak) gesloten tijdens het rijden. U houdt zich ook stipt aan de 1,5 meter in ons deurbeleid. De 1,5 meter-regel geldt alleen voor mensen die niet tot het standaard huishouden behoren.

C3 deurbeleid receptie

Normaal vinden we het gezellig als men aan het begin van het seizoen even gedag komt zeggen aan de receptie. Thans verzoeken wij u alleen naar de receptie te komen voor aankopen van wifi-vouchers, wasmunten of dringende zaken. Met wasmunten verzoeken wij u gelijk voor langere tijd wasmunten te kopen zodat u niet frequent naar de receptie hoeft. In de receptieruimte is slechts plaats voor 1 gast tegelijk. Blijf wachten tot u naar binnen mag. Bij regen doen wij de zijdeur open van de voormalige winkel zodat u daar alle ruimte heeft om op 1,5 meter afstand van elkaar te wachten tot u de receptie mag betreden. Op de receptie verzoeken wij u op de mat te blijven staan zodat u daarmee 1,5 meter afstand van een van ons staat.

C4 deurbeleid wasserette

In de wasserette mag slechts 1 persoon tegelijk in de gehele ruimte aanwezig zijn. Ook niet even snel wat pakken of in een hoek gaan strijken.

C5 deurbeleid sanitair

Alle stacaravans beschikken over eigen sanitaire voorzieningen zoals douche, toilet en warm water. Voor alle jaarplaatshouders is het niet toegestaan van de douches en (af-)wasbakken in het sanitairgebouw gebruik te maken om zo binnen het gebouw het aantal mensen fors terug te dringen. Het toilet is wel toegankelijk voor jaarplaatshouders Indien u om wat voor reden dan ook meent wel gebruik te moeten maken van het sanitairgebouw, kunt u daarvoor per email ontheffing vragen met opgaaf van reden. Voor alle overige gasten is het dringende verzoek met name afwas zoveel mogelijk bij uw kampeermiddel te doen. Binnen het gebouw zijn enkele (af-)wasbakken afgesloten om zo de afstand tussen de mensen op minimaal 1,5 meter te krijgen. Het is natuurlijk niet toegestaan samen aan één (af-)wasbak te staan, met uitzondering van de verzorging van kleine kinderen.

C6 bezoek en logés

Uiteraard kunnen we in deze tijd geen bezoek en/of logés toestaan. Mocht u een samenzijn willen met andere campinggasten is dit uitsluitend buiten uw kampeermiddel/veranda toegestaan en alleen zolang u zich houdt aan de 1,5 meter afstand en niet meer dan 3 gelijktijdig bezoekers heeft.

C7 begeleiden kinderen

Het is de taak van ouders/verzorgers om zorg te dragen dat hun kinderen zich ook aan bovenstaande houden. Conform de landelijke richtlijn is het voor kinderen tot 12 jaar nog wel toegestaan met elkaar te spelen, echter niet in de nabijheid van het receptiegebouw en het sanitairgebouw.

C8 verwijdering van de camping

Op bovenstaande aanvullende huisregels zullen wij actief en streng toezien. Bij overtreding volgt geen waarschuwing maar direct een verwijdering van de camping tot de coronacrisis is bezworen in dit land.

Bovenstaande extra huisregels klinken streng maar het is menens. De meeste van deze regels zijn thans landelijk beleid. Als wij dit niet met elkaar kunnen naleven is sluiting van de camping onvermijdelijk. Laten we met z’n allen verstandig blijven en ons aan de regels houden. Alleen zo kunnen we meewerken aan het bestrijden van dit virus.

Alvast bedankt!

Deutsch (Ubersetzungfehler vorbehalten)

In der Zwischenzeit wurden auf nationaler Ebene eine Reihe robuster Maßnahmen ergriffen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Diese Maßnahmen gelten natürlich auch für Camping Jagtveld. Wir haben diese in zusätzliche (vorübergehende) Hausregeln übersetzt, die sofort gelten.

C1 Grippesymptome

Jeder, der die bekannten Grippesymptome hat, sollte nicht auf den Campingplatz kommen. Wenn Sie es auf dem Campingplatz Grippesymptome bekommen, müssen Sie den Camoingplatz sofort verlassen und nach Hause gehen.

C2 1,5 Meter Entfernung

Der Abstand von 1,5 Metern muss überall auf dem Campingplatz, einschließlich der Zufahrtsstraße, eingehalten werden. Dies bedeutet, dass Sie zu Fuß oder mit dem Fahrrad direkt auf der Hauptstraße bleiben, damit Sie nicht innerhalb von 1,5 Metern beispielsweise von einem entgegenkommenden kommen. Halten Sie im Auto alle Fenster (und das Cabrioverdeck) während der Fahrt geschlossen. Sie halten sich auch strikt an die 1,5 Meter in unserer Türpolitik. Die 1,5-Meter-Regel gilt nur für Personen, die nicht zum Standardhaushalt gehören.

C3 Türpolitik Rezeption

Normalerweise gefällt es uns, wenn Gäste zu Beginn der Saison an der Rezeption Hallo sagen. Derzeit bitten wir Sie, nur zum Kauf von WiFi-Gutscheinen, Münzen zum Waschen oder für dringende Angelegenheiten an die Rezeption zu kommen. Beim Münzen zum Waschen bitten wir Sie, Münzen für einen längeren Zeitraum zu kaufen, damit Sie nicht häufig zur Rezeption gehen müssen. Der Rezeption bietet jeweils nur Platz für 1 Gast. Warten Sie, bis Sie eintreten können. Bei Regen öffnen wir die Seitentür des ehemaligen Geschäfts, damit Sie dort 1,5 Meter Abstand haben, um die Rezeption zu betreten. An der Rezeption bitten wir Sie, sich auf die Matte zu stellen, damit Sie 1,5 Meter von einem von uns entfernt sind.

C4 Wäscheservice Türpolitik

Es darf jeweils nur eine Person in der Wascheservice anwesend sein. Greifen Sie auch nicht schnell nach etwas und bügeln Sie nicht in einer Ecke.

C5 Sanitärgebäude Türpolitik

Alle Mobilheime verfügen über eigene sanitäre Einrichtungen wie Dusche, Toilette und Warmwasser. Es ist nicht allen jährlichen Platzhaltern gestattet, die Duschen und Waschbecken im Sanitärgebäude zu benutzen, um die Anzahl der Personen im Gebäude erheblich zu verringern. Die Toilette ist für jährliche Platzhalter zugänglich. Wenn Sie aus irgendeinem Grund der Meinung sind, dass Sie das Sanitärgebäude nutzen sollten, können Sie per E-Mail eine Ausnahme unter Angabe des Grundes beantragen. Für alle anderen Gäste ist es dringend erforderlich, den Abwasch so oft wie möglich mit Ihrer Mobile Unterkunft zu erledigen. Innerhalb des Gebäudes sind mehrere Waschbecken und Waschbecken geschlossen, um den Abstand zwischen Personen auf mindestens 1,5 Metern zu halten. Es ist natürlich nicht gestattet, zusammen an einem Waschbecken zu stehen, mit Ausnahme der Betreuung kleiner Kinder.

C6 Besuch und Gäste

Natürlich können wir während dieser Zeit keine Besucher und / oder Gäste zulassen. Wenn Sie mit anderen Campinggästen zusammen sein möchten, ist dies nur außerhalb Ihrer Mobile Unterkunft / Veranda und nur solange Sie den Abstand von 1,5 Metern einhalten und nicht mehr als 3 gleiche Besucher haben, zulässig.

C7 Kinder begleiten

Es ist die Aufgabe der Eltern / Erziehungsberechtigten, auf ihre Kinder aufzupassen Kinder auch die Regeln folgen. Gemäß der nationalen Richtlinie dürfen Kinder bis 12 Jahre weiterhin miteinander spielen, jedoch nicht in der Nähe des Rezeptiongebäudes und des Sanitärgebäudes.

C8 Entfernung vom Campingplatz

Wir werden die oben genannten zusätzlichen Hausregeln aktiv und streng überwachen. Im Falle eines Verstoßes gibt es keine Warnung, sondern eine sofortige Entfernung vom Campingplatz, bis die Coronakrise in diesem Land abgewendet ist.

Die oben genannten zusätzlichen Hausregeln klingen streng, sind aber ernst. Die meisten dieser Regeln sind derzeit nationale Richtlinien. Wenn wir dies nicht gemeinsam beobachten können, ist die Schließung des Campingplatzes unvermeidlich. Bleiben wir alle vernünftig und befolgen Sie die Regeln. Nur so können wir zur Bekämpfung dieses Virus beitragen.

Vielen Dank im Voraus!